This space is available for paid adverts. Contact us.


This space is available for paid adverts. Contact Contact us.

 

Stadgar för Stiftelsen Yaa Asentewaa -priset

§1 Stiftelsens ändamål är att i Sverige uppmärksamma Ghanas självständighetsdag genom att dela ut ett pris till företrädesvis en i Sverige bosatt kvinna med rötter eller starka band  till Ghana som verkar i Yaa Asentewaas anda.

§2 Priset skall delas ut vid en offentlig prisceremoni lördagen före eller efter 6 mars varje år.

§3 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
 
§4 Stiftelsens tillgångar består av de medel som den fått genom gåvor eller på annat sätt.

§5 För förvaltning av stiftelsens angelägenheter och för utdelning av priset skall finnas en styrelse, bestående av fem ledamöter, utsedda för en tid av tre år. Styrelsens ordförande utses av styrelsen för Ghana Union. Minst tre av styrelsen skall utgöras av kvinnor. I styrelsen skall dessutom ingå en ledamot utsedd av kvinnorna i Ghana Union. Ordföranden i styrelsen skall vara en kvinna.

§6 Styrelsen är beslutför, när minst fyra ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföranden. I övrigt fastställer styrelsen arbetsordning för verksamheten och beslutar om lämpligaste förvaltningsform.

§7 Styrelsen fastställer själv nomineringsförfarandet, dock skall styrelsen hålla ett nomineringsmöte minst en månad före prisutdelningen. Förfarandet för att utse pristagare skall i övrigt vara sekretessbelagt.

§8 Revisorer i Ghana Union är tillika revisorer i stiftelsen.

§9 Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill bemyndigar.

§10 Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt stiftelselagen.

§11 Ändring av dessa stadgar förutsätter styrelsens enhälliga beslut och godkännande av årsmötet för Ghana union. Ändring får dock aldrig innebära att stiftelsens ändamål ändras.

Stockholm 6 mars 2005

Joe Frans, Stiftare
Bifogas: Styrelsens första sammansättning. Styrelsen konstituerar sig själv vid dess första sammankomst

 

(In English)


Contact the webmaster © 2007 Ghana Union Stor-Stockholm